Algemene voorwaarden

Korte inleiding:

Angela Kiemeneij Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van DuPho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemeen fotografenfederatie was) welke u hier eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Angela Kiemeneij Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Angela Kiemeneij Fotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Angela Kiemeneij Fotografie.

Factuur en Betaling

Portretfotografie

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de dag van de afspraak verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de dag van de afspraak te zijn betaald.

Feestjes

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de dag van de afspraak verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de dag van de afspraak te zijn betaald.

Bruidsfotografie

Voor bruidsfotografie geldt een aanbetaling van €200 euro voor het vastleggen van de datum. Deze factuur wordt na het ondertekenen van de offerte gestuurd. De factuur met de overige betaling wordt uiterlijk twee weken voor de dag van de afspraak verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de dag van de afspraak te zijn betaald.

Fotobox Basis

Voor het huren van de fotobox dient de offerte en de huurovereenkomst ondertekent te worden voor het vastleggen van de datum. De factuur wordt na het ondertekenen van de offerte en de huurovereenkomst gestuurd. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de dag van de afspraak te zijn betaald.

Fotobox Deluxe:

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de dag van de afspraak verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de dag van de afspraak te zijn betaald.

Voor bedrijven

Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen

Cadeaubonnen

Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Levering

Binnen twee weken na de dienst en volledige betaling krijgt de opdrachtgever een persoonlijke inlogcode via mail toegereikt om in te loggen in zijn/haar persoonlijke online presentatie beschikbaar op www.angela-k.nl/klanten-login/ tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren/delen van de inlogcodes.

De online presentatie blijft minimaal een maand gratis beschikbaar tenzij anders overeengekomen.

In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid het aantal foto’s te verkrijgen zoals afgesproken.

Bewaren bestanden

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een maand bewaard na het verstrekken van de foto’s en raadt u aan om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na de eerste dag van de persoonlijke online presentatie schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Technische problemen

Angela Kiemeneij Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur.

Angela Kiemeneij is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Bruidsfotografie

Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met voor het reserveren van de vermelde datum.

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, feestjes, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Angela Kiemeneij denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Tenzij anders is afgesproken.

Annulering en/of ziekte

Algemeen:

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt via mail of bellen.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Van de opdrachtgever:

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever minder dan 48 uur voor de afspraak brengt fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Van de fotograaf:

Optie 1: Angela Kiemeneij stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend..

Optie 2: U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst

Eigendom foto’s

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Angela Kiemeneij blijft eigenaar door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Wanneer geen foto’s voor promotie-doeleinden gebruikt mogen worden, wordt een afkoopbedrag van 35 euro per fotografie uur berekend. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

Overige

Angela Kiemeneij Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de opdrachtgever/ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.

Bij reportages langer dan 4 uur (bijvoorbeeld een feest of bruiloft) zal er voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is  zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd.

Tijdens de reportage mogen er geen foto’s gemaakt worden door anderen zonder overleg, dat kan namelijk de ruimte en creativiteit van de fotograaf beperken.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.