Algemene Voorwaarden Fotoshoots en overige

Versie: 04-2022 

 

Gegevens fotograaf:

 

Naam: Angela Kiemeneij

Adres: Van Tuldenstraat 22

5688 DB Oirschot

Website: www.angela-k.nl

E-mail: info@angela-k.nl

Telefoon: +31(0)6 81161567

KVK:  60617048

BTW: NL002248901B81

1. Offertes 

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

 

1.1 Reserveren

Kan telefonisch, via het contactformulier of via de mail. Na ondertekenen van de offerte of betaling van de factuur is de afspraak definitief.

 

1.2 Wijzigingen in de offerte

De offerte kan in overleg gewijzigd worden.

2. Factuur en betaling 

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de dag van de afspraak verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de dag van de afspraak te zijn betaald.

3. Cadeaubonnen

Angela biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na uitgiftedatum en is alleen inwisselbaar voor een fotoreportage. Fotoreportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda van Angela Kiemeneij Fotografie. Neem op tijd contact om een datum te plannen!

4. Levering

Ongeveer drie weken na de dienst en volledige betaling krijg je een persoonlijke inlogcode via mail toegereikt om in te loggen in je persoonlijke online presentatie, ook wel galerij genoemd.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren/delen van de inlogcodes. De online presentatie blijft minimaal een maand gratis beschikbaar tenzij anders overeengekomen.

 

In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is heb je de mogelijkheid het aantal foto’s te verkrijgen zoals afgesproken.

 

Ongeveer 4 weken na het versturen van de online presentatie is het fotoalbum klaar op opgehaald te worden, mits deze bij het pakket zit inbegrepen. De fotograaf zal hierbij de foto’s en de layout bepalen zonder inbreng opdrachtgever.

Versturen via de post is tegen betaling ook mogelijk, maar heeft niet de voorkeur vanwege veiligheid. Bij schade na verzenden vanuit Angela Kiemeneij Fotografie naar de opdrachtgever veroorzaakt door de transporteur is Angela Kiemeneij Fotografie niet aansprakelijk. Mocht er schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde pakket terug te vorderen bij de transporteur (PostNL).

 

5. Bewaren bestanden 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een maand bewaard na het verstrekken van de foto’s en ik raad je aan om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

6. Klachten 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na de eerste dag van de persoonlijke online presentatie schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

7. Technische problemen 

Angela Kiemeneij Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur.

Angela Kiemeneij is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

 

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

 

8. Locatie 

Voor alle diensten op locatie geldt dat deze binnen 30 km vanaf 5688DB (Oirschot) is en dat je zelf verantwoordelijk is voor de planning en het kiezen van de definitieve locatie. Angela Kiemeneij denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren. Let er op om een alternatieve locatie te zoeken bij slecht weer. Indien je in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

 

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, ben je zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang van de fotograaf. Geef deze kosten vooraf aan bij de fotograaf, achteraf ontvang je hier een factuur van.

 

9. Annulering en/of ziekte 

9.1 Algemeen

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat jij hiervan op de hoogte bent gesteld, al haar werkzaamheden opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 

Indien je niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt via mail of bellen.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

 

9.2 Van jou (de opdrachtgever)

Bij ontbinding van de overeenkomst door jou minder dan 24 uur voor de afspraak brengt de fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

9.3 Van Angela (de fotograaf)

Optie 1: Angela Kiemeneij stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.

 

Optie 2: Jij hebt het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

10. Uitzondering Corona

 

10.1 RIVM 

We volgen altijd de adviezen van het RIVM op, dit doen we samen.

 Worden de adviezen van het RIVM niet opgevolgd of is het niet mogelijk om deze op te volgen waardoor de gezondheid van de fotograaf in gevaar komt, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst tijdens de dienst te ontbinden. 

11. Eigendom foto’s 

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Angela Kiemeneij blijft eigenaar door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Wanneer geen foto’s voor promotie-doeleinden gebruikt mogen worden, wordt een afkoopbedrag van 35 euro per fotografie uur berekend. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

12. Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere foto’s gemaakt worden door anderen voor de betreffende opdracht zonder toestemming van Angela Kiemeneij Fotografie.

 

13. Aansprakelijkheid 

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

 

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

 

14. Privacy en persoonsgegevens 

Angela Kiemeneij Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wet (zie https://www.angela-k.nl/privacy-verklaring/). Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

 

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal, zie “Eigendom foto’s” in dit document.   

           

15. DeKnudt Frames (WEBSHOP) 

Angela Kiemeneij Fotografie is niet verantwoordelijk voor de bestellingen die via de webshop van DeKnudt Frames gedaan worden. Bij vragen of klachten wordt u doorverwezen naar DeKnudt Frames.

 

16. Overige 

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren of dat er betaald moet worden tijdens de fotoshoot/bruiloft dient dit ruim van te voren worden gemeld bij de fotograaf en meegenomen worden in de planning. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Parkeerkosten worden achteraf in rekening gebracht.

 

17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

18. Disclaimer 

Angela Kiemeneij Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Angela Kiemeneij Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Angela Kiemeneij Fotografie en haar personeel.

 

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Angela Kiemeneij Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.