Huurovereenkomst

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina’s), een paraaf te zetten op iedere pagina en naam+ handtekening op de laatste pagina voor akkoord te gaan met de overeenkomst.

 

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder verhuurder Angela Kiemeneij Fotografie te Oirschot

 

En Huurder …………………………………………………………………………(bedrijfsnaam indien van toepassing)

Contactpersoon ……………………………………………………………. ……………………………………………………….

Adres+huisnummer ……………………………………………………………. ………………………………………………….

Postcode+Plaats ……………………………………………………………. ……………………………………………………..

Telefoonnummer(s) ……………………………………………………………. ………………………………………………..

KvK nummer ………………………………………………………………………………………… (indien van toepassing)

BTW/VAT nummer ……………………………………………………………. …………………..(indien van toepassing)

IBAN………….. ………………………………………………………………………………………. (ivm terugstorten borg)

 

Apparatuur: Fotobox + Statief + Lamp (4x) + Softbox

 

Artikel 1. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

 

Artikel 2. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Huurkosten: € ……………. voor het totaal van …….. uur.

 

Artikel 3. Borg

De verhuurder kan borg eisen van de huurder, te voldoen voor of tijdens het installeren van de Fotobox. Wanneer de apparatuur tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, zulks ter beoordeling van Angela Kiemeneij Fotografie, wordt het borgbedrag direct teruggestort op rekening van de huurder. De borg bedraagt: € 50,-

 

Artikel 4. Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 2 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur op locatie wordt neergezet en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer losgekoppeld wordt op locatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Start huurperiode (datum + tijdstip waarop huurder apparaat wil gebruiken)

…………………………………

Einde huurperiode (datum + tijdstip tot wanneer verhuurder apparaat wil gebruiken) …………………………………

Evt. opmerkingen …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Artikel 5. In gebreke zijn en schadevergoeding In geval van afhalen door huurder:

De apparatuur wordt door verhuurder afgeleverd en geïnstalleerd op locatie. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode. In geval van bezorging door verhuurder: Verhuurder verklaart de apparatuur tijdig te bezorgen, zodanig dat de apparatuur tenminste op de overeengekomen huurperiode ingezet kan worden. De apparatuur wordt door verhuurder opgehaald, uiterlijk op datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

 

Artikel 6. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de 48 uur vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan 24 uur vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan 24 uur vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

 

Artikel 7. Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag indien nodig.

 

Artikel 8. Werking

Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 

Artikel 9. Verzekering

Angela Kiemeneij Fotografie verklaart de apparatuur onbeschadigd en in goede staat van onderhoud te hebben verzonden danwel overhandigd. Huurder is verplicht op zijn kosten de apparatuur te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle schade, veroorzaakt door onheil van buitenaf, van welke aard ook, daaronder begrepen schade door brand en diefstal. Huurder zal in geval van een schadegeval zijn rechten op verzekeringspenningen cederen aan Angela Kiemeneij Fotografie zo deze daarom verzoekt ; wordt een dergelijk verzoek niet gedaan, dan zal de huurder de ontvangen verzekeringspenningen aan Angela Kiemeneij Fotografie afdragen. Huurder is onder alle omstandigheden gehouden Angela Kiemeneij Fotografie van een schadegeval onmiddellijk telefonisch te informeren en dit binnen 2 dagen na datum van het schadegeval schriftelijk aan Angela Kiemeneij Fotografie te bevestigen. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 

Artikel 10. Wijzigingen

Huurder mag in elk geval geen wijzigingen aan de apparatuur aanbrengen. De kist/fotobox dient nooit door de huurder geopend te worden en zal met een hangslot worden afgesloten door verhuurder.

 

Artikel 11. Vrachtkosten

Eventuele vervoerskosten voor het brengen en halen van de apparatuur zijn reeds opgenomen in de overeengekomen prijs.

 

Artikel 12. Tussentijdse opzegging

Onverminderd het bepaalde in Artikel 1788 BW is Angela Kiemeneij Fotografie bevoegd tussentijds de bruikleenovereenkomst zonder enige opzegtermijn op te zeggen en van huurder de onmiddellijke teruggave van de apparatuur verlangen, danwel de apparatuur op grond van Artikel 12b verkocht te achten en te factureren, indien:

 

a: Huurder de apparatuur verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij bestemd is of Huurder op enigerlei wijze in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst of de artikelen 1777 tot 1790 BW, voor zover hiervan niet in de onderhavige overeenkomst is afgeweken;

 

b: kosten, van welke aard ook, aan de apparatuur moeten worden gemaakt, die niet voor rekening van Huurder of van de verzekeringsmaatschappij komen;

 

c: Huurder overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, door hem surséance van betaling wordt aangevraagd, onder curatele wordt geplaatst, op de apparatuur beslag wordt gelegd, of de Huurder op andere wijze het vrije beheer over zijn eigen vermogen verliest.

 

Handtekeningen voor akkoord:

 

 

 

_________________________                                                                _____________________________

Verhuurder                                                                                                      Huurder

 

Datum: ____________________